แบบสอบถามสุขภาพวัยรุ่นนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและดูแลเยาวชนของชาติ
ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่แสนจะเป็นประโยชน์มหาศาลนี้
ต่อตัวท่านเองและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์คืนกลับไปแก่ประเทศชาติ

โรงเรียน
© 2007 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital All rights reserved.